Bediüzzaman Said Nursi Hz. yaşadığı dönemde, var olan fikir akımlarından hangisine daha bağlıydı; İslamcılık mı?

Üstad Hazretlerinin müceddid olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Müceddidler ise açılmış bir çığırdan gitmez, kendileri kendi dönemlerinin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak yeni bir çığır açarlar. Dolayısı ile "Said Nursi Hazretleri bulunduğu dönemdeki fikir akımlarından hangisine mensuptu?" demek doğru bir yaklaşım değildir.

Risale-i Nur mesleği özgün, yeni ve aynı zamanda köklerine bağlı bir iman hareketidir. Dönemin akımlarına tabi ve bağlı bir hareket değildir. Turancılık, Osmanlıcılık ve İslamcılık hareketlerine tabi değildi.

"İslam milleti" kavramı ile Turancılıktan, demokrasi ve meşrutiyet kavramı ile Osmanlıcılıktan, önce fertlerin ıslah ve imanı metodu ile de siyasal İslam hareketlerinden ayrılmıştır.

Yani Risale-i Nur'un hizmet kökleri başta fertlerin ıslahı ve imanını kurtarmak, yönetim biçimi olarak demokrasi ve meşrutiyet, milliyet olarak da vatandaşlık ve İslam milliyeti esası şeklindedir, diye özetleyebiliriz. Ki bu anlayış ve hareket çok özgün ve yenilikçi, aynı zamanda Ehl-i sünnet köküne bağlı bir anlayış ve harekettir.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com